|
ស្វែងរកភ្នាក់ងារ KW ក្នុងស្រុក ភ្នាក់ងាររបស់អ្នក។
Kate Baker
Keller Williams Greater Columbus Realty
Columbus, OH
English
អាជ្ញាប័ណ្ណលេខ៖ SAL.2017002037 - OH / REALTOR® នៅ The Sullivan Group
ការិយាល័យ Keller Williams® នីមួយៗត្រូវបានគ្រប់គ្រង និងដំណើរការដោយឯករាជ្យ

អំពី Kate

A resident of Granville Ohio, Kate is a born and raised Columbus resident who has a passion for all things Central Ohio! Kate's passion is helping others in her community and the Greater Columbus Metropolitan area achieve their dream of homeownership.

With a strong Customer Service background, Kate applies her hard work ethic and attention to detail to provide a high level of customer service and care to her clients.

When Kate isn't selling real estate you can find her spending quality time with her family and attending her children's extra-curricular events.

ព័ត៌មានលម្អិតរបស់ Kate
ភាសា English
មជ្ឈមណ្ឌលទីផ្សារ Keller Williams Greater Columbus Realty
cktuaaamp7kv31ueismg.png
Keller Williams Greater Columbus Realty
1 Easton Oval, Suite 100 Columbus, OH 43219
ការិយាល័យ

Kate Baker
REALTOR® SAL.2017002037
ទូរស័ព្ទចល័ត
គេហទំព័រនេះប្រើខូគីដើម្បីកែលម្អបទពិសោធន៍របស់អ្នក។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមអានរបស់យើង។ គោលការណ៍ខូឃី. ដោយចុច “យល់ព្រម” ឬបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ អ្នកយល់ព្រមចំពោះការប្រើប្រាស់ខូគីរបស់យើង។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ និង គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន.